Ajutor de înmormântare

Ajutorul de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social (primarul poate dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea).

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de inmormantare

 • cerere
 • actul de identitate al solicitantului
 • certificatul de deces
 • acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore sau curator
 • dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de bursa sociala

 • CI/BI ale membrilor familiei care locuiesc la adresă (copie)
 • Certificate de naştere pentru copii (copie)
 • Adeverinţă de venituri ale părinţilor sau reprezentantului legal
 • Cupon de pensie
 • Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din care să reiasă că nu realizează venituri

Înregistrare naștere

 • Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • Actul de identitate al părinţilor şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de unul dintre părinţi, original şi copie xerox;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi copie xerox, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
 • Declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta trebuie să fie asistat de reprezentantul legal.
 • Certificatele de naştere ale părinţilor, în cazul în care părinţii sunt necăsătoriţi